Vänsterpartiet Laxå

Ställ krav på staten

Kenneth Lantz (V)  i en debattartikel, NA

När hälften av personalen varslas om uppsägning från Esab i Laxå, där delar av produktionen ska flyttas till Polen, så är detta ett dråpslag mot Laxå i två perspektiv – å ena sidan det tunga beskedet till personalen, som kastas ut i en oviss framtid och å den andra ytterligare ett tungt besked för en industriort, som drabbats hårt av nedskärningar inom industri – och tappat över 4 000 invånare på 40 år. Detta har bland annat lett till att kommunen har en av landets svagaste ekonomier.

Avsaknaden av en statlig regionalpolitik, som försöker motverka den geografiska orättvisan blir tydlig i denna situation. Vänsterpartiets Örebro-distrikt påpekade detta i samband med att den regionala översiktsplanen skulle antas av regionförbundet. Jag har också drivit frågan – hur ska regionen agera när den dominerande industrin i den lilla kommunen lägger ned. Region-förbundet kan ha idéer för en sådan situation men saknar oftast de ekonomiska medlen. Kraven måste riktas mot staten och dess förlängda arm i länet – länsstyrelsen.

Kraven på god kollektivtrafik blir oerhört viktig, om Laxå numera tillhör Örebros arbetsmarknad. Möjligheten att kunna bo kvar i Laxå och pendla till närliggande jobb måste garanteras!

Förutom insatser från länsarbetsnämnden, borde staten lyfta av en del av kostnaderna för kommunen för att stärka kommunens möjligheter att kunna klara en sådan här svår situation.

Varför inte lyfta bort lånet på 40 miljoner kronor som kommunen fick ta över i samband med rivningar av bostäder. Hus som inte finns i dag. Varför ska en kommun, som tog ansvar för byggnation av miljonprogrammet på 60- och 70-talet, straffas på detta sätt?

Lars Ströman frågade i en krönika i NA 13 maj ”Får Laxå plats i Anders Borgs värld?” Det verkar inte så när Moderaterna lägger det nya skatteutjämningssystemet i långbänk. Ett förslag som skulle ge Laxå ett antal mer miljoner, som skulle komma väl till pass för att stärka den kommunala ekonomin för att parera för effekterna av företagsnedläggelse.

Vänsterpartiet i Örebro län har satt kampen mot den geografiska orättvisan i fokus. Ett stort problem i de utsatta områdena, som till exempel Laxå och stora delar av länet är dels bristen på riskkapital, dels nedläggningar och flytt av företag till mer expansiva centra eller till utlandet. Det är därför nödvändigt att någon form av lokala och regionala investeringsfonder upprättas. I det sammanhanget bör exemplen från USA och Kanada med löntagarägda företag och skattereduceringar för avsättning i solidariska investeringsfonder noga studeras.

De medel som finns i pensionsfonderna bör användas även ur regionalpolitiskt perspektiv på ett produktivt sätt. Det måste också bli lättare för de anställda att ta över lönsamma företag som hotas av flytt eller nedläggning. Företag, som vill lägga ned eller flytta lönsam verksamhet, måste avtvingas kraftiga avgångsvederlag till de anställda. I sista hand måste lagstiftning mot nedläggning och flytt av lönsamma företag övervägas.

Traditionella regionalpolitiska stödformer – lokaliseringsbidrag, flyttstöd, småföretagarstöd, nedsatta sociala avgifter, transportstöd etcetera måste få ett enklare regelverk så de anpassas till de lokala förutsättningarna.

Vi är övertygade om att kampen mot ett tudelat Sverige kommer att bli en ödesfråga – i Laxå är den redan på dagordningen. En balanserad utveckling är något som även storstäderna, inklusive Örebro kan dra nytta av. Ovanstående politik löser inte de varslades behov av jobb nu, men är nödvändig för en annan utveckling på sikt.

Kenneth Lantz

distriktsordförande i Vänsterpartiet Örebro län

styrelseledamot i Regionförbundet Örebro

Laxå kommun ska vara barnens kommun….

så skrev vi inför valet 2010. Bo Rudolfsson (kd) ondgjorde sig över vårt svek på senaste kommunfullmäktige.

Vi vill därför kommentera händelseutvecklingen i skolfrågorna sedan valet.

En viktig fråga inför valet var att skolverksamheten skulle vara kvar i hela kommunen och att en fortsatt dialog om framtidens skola skulle ske. Vår vilja var att verka för att inte barn skulle flyttas från ytterskolorna. Vår inställning var att behålla åldershomogena klasser i 4 – 6 i alla skolor, om det var möjligt.

Med facit i hand kan vi konstatera att detta byggde på en felaktig analys av rådande läge. Utvecklingen på skolområdet tog helt andra vägar än vad vi ville.  Problemen och stängningen av Kanalskolan, nya krav på skolorganisationen från rikspolitiken och fortsatt lågt elevunderlag i Finnerödja och Hasselfors. Allt detta sammantaget innebar nya ställningstaganden, där vi måste ta hänsyn till helheten i kommunen. Vi valde då att acceptera en flytt av 4 – 6 i hela kommunen till Centralskolan, för att skapa en 4 – 9 skola. Vår bedömning är att detta i rådande situation är det bästa för eleverna. Skolverksamhet F – 3 och förskola finns kvar i både Hasselfors och Finnerödja.

Vår uppfattning är att denna omställning måste bli bra för eleverna. Därför anser vi att flytten av elever måste ske organiserat och i lugn takt och inte i panik. En kreativ dialog måste ske mellan föräldrar, personal och förvaltning om förutsättningarna för detta. Alla måste känna att detta blir bra. Därför ser vi det som mest realistiskt att det är genomfört till höstterminen 2013.

Om detta är ett svek eller inte kan man säkert ha olika uppfattningar om. Med all respekt för Hasselfors– och Finnerödjabornas kamp för att få behålla klasserna  4— 6 på orten, måste vi ändå göra en bedömning av vad som vi tycker är bäst för hela kommunen. Vi har tagit detta ställningstagande för att vi tror att det är bäst för eleverna, inte för att lägga ned vare sig skolorna eller orterna Hasselfors och Finnerödja.

 

Tvångsprivatisering hotar äldreomsorgen i Laxå kommun

Debattinlägg i Nerikes Allehanda december 2011

Den borgerliga regeringen, med stöd av Sverigedemokraterna, hotar nu med att ”Öppna för äldrevård senast 2014, annars kan tvingande lagstiftning övervägas”.  Något som det kan bli politisk strid om – Carema och andra skattetrixare är inte välkomna i Laxå kommun!

Redan före sommaren sade social- och omsorgsnämnden i Laxå nej till att öppna för att företag som t ex Carema och Attendo Care skulle få bedriva äldrevård i kommunen. Den ståndpunkten är Laxå kommun inte ensamma om, i Örebro län är det bara Örebro och Lindesberg som valt att släppa in vinsthungriga företag enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV).

127 kommuner av 290 har hitintills valt att inte införa LOV. Lagen innebär att privata företag konkurrerar med den kommunala äldreomsorgen på en slags äldreomsorgsmarknad. Nu hotar regeringen med att tvångsprivatisera äldreomsorgen i dessa kommuner.

Det är magstarkt att regeringen vill tvångsprivatisera äldreomsorgen i ett läge där vårdskandal efter vårdskandal rullas upp i den privata äldreomsorgen. De vinster som riskkapitalbolagen gör varje år kommer inte ur tomma intet. Pengarna är till största delen skattemedel som kommuninvånarna betalt in i tron att man bidrar till en bättre välfärd.

Istället för tvångsprivatisering vill Vänsterpartiet ha mer personal och större valfrihet i den kommunala äldreomsorgen – utan att blanda in vinstdrivande företag.

Vänsterpartiet satsar pengar i skuggbudgeten i riksdagen på att förstärka bemanningen i äldreomsorgen. I kommunen jobbar Vänsterpartiet för att de vårdbehövande får en större valfrihet att själva bestämma över hur vårdtimmarna används.

Privatiseringen av äldreomsorgen har visat, att det behövs mer personal och ökat inflytande för äldre över vilken hjälp de ska få – inte mer vinst till t ex Carema!

Gundega Hallinder (v)

1:e vice ordförande social- och omsorgsnämnden i Laxå kommun

Klasse Vilgren (v)

1:e vice ordförande kommunstyrelsen i Laxå kommun

(v) fortsätter styret i Laxå kommmun med (s)

kommunlogo

 

Vänsterpartiet kommer att under kommande mandatperiod fortsätta styret av Laxå kommun tillsammans med (s). Förutom att fördela de politiska uppdragen har också partierna kommit överens om följande punkter som vi ska samarbeta kring. De är

 • en ekonomisk politik i balans
 • utveckla kommunen genom att prioritera inflytt av barnfamiljer
 • barn och ungdomar i centrum
 • satsning på personalen
 • miljöfrågor
 • framtida kommunorganisation.

Vi skall ta fram gemensamma plattformar på dessa områden, som skall ange inriktningen på vårt gemensamma arbete, säger Klasse Vilgren, gruppledare i kommunfullmäktige för (v).

Vi vill hålla ihop Laxå kommun!

Vänsterpartiets mål är arbete åt alla. Vi måste satsa på gröna jobb, småföretagare och fler unga i arbete för att Laxå kommun ska växa. Det är viktigt att ta tillvara alla människors resurser.  Med fler i arbete ökar rättvisan.

Vänsterpartiet vill jobba för:

 • Arbete åt alla unga
 • Högre kvalitet i skolan —rusta barnen för framtiden
 • Högre kvalitet i äldreomsorgen
 • Moderna hyresrätter även till unga
 • Stöd småföretagande i Laxå kommun

Tillsammans vrider vi Laxå kommun åt vänster !

Klasse Vilgren

Annemo JohanssonOla AxbergKicki Jansson

 

 

Klasse Vilgren , Annemo Johansson, Ola Axberg och Kicki Jansson första, andra, tredje och fjärde namn på Laxå kommuns fullmäktigelista.

Håll ihop kommunen – ställ inte Finnerödja och Hasselfors mot Laxå!

Vänsterpartiet har diskuterat de senaste turerna för framtidens skola i kommunen. Vi kan konstatera att med det senaste beslutet i riksdagen om en ny skollag och med kommande riksdagsbeslut så blir inte ställningstagandet lättare.

Vår utgångspunkt är dock följande:

 • vi vill inte flytta barn från någon del av kommunen.
 • vi vill ha åldershomogena klasser 4—6 i alla skolor om det är möjligt
 • vi vill bibehålla Kanalskolan
 • vi har inte tagit ställning till att flytta förskolan Linnéan till Kanalskolan — vi anser att utemiljön för barnen riskeras bli sämre
 • Finnerödja skola behöver åtgärdas både vad gäller handikapptillgänglighet och anpassade utrymmen för verksamheten

Håll ihop kommunen—ställ inte olika kommundelar mot varandra! Centralskolans tomma lokaler får inte vara motivet till omflyttning av barnen! Vänsterpartiet vill fortsätta dialogen om framtidens skola med föräldrar och övriga kommuninvånare.

Klasse Vilgren ny vice ordförande i kommunstyrelsen för (v)

Klasse VilgrenKlasse har tagit över som vice ordförande i kommunstyrelsen efter Kenneth Lantz.

Klasse har en lång erfarenhet från det politiska arbetet.  Han innehar idag ett antal vice ordförande uppdrag, bla i sociala omsorgsnämnden. Under förra mandatperioden 2002-2006 var Klasse ordförande i sociala omsorgsnämnden. Han har också uppdrag i landstings– och regionsfullmäktige.

Du kan nå Klasse på mail :  [email protected]

Äntligen Resecenter!

stationNu är äntligen beslutet om att starta upp byggnationen  av Resecentret vid Laxå järnvägsstation taget. Denna fråga har blötts och stötts under snart 25 år. Vänstern drev denna fråga redan inför valet 1988.

Resecenter, Laxå-Turen och Länspendel är tre objekt som varit vänsterns hjärtefrågor i Laxå under lång tid. Nu skall Resecentret förverkligas, Laxå-Turen finns men behöver utvecklas mer med tätare turer.  Länspendeln ligger på dagordningen men inga beslut finns än.

Varför satsa på Resecenter när barnen och skolan behöver pengarna, undrar många? Vänsterpartiet ser satsningen på Resecentret som en satsning på barn och ungdom. Det är framför allt en satsning på säkerheten förvåra gymnasieelever. Kommunikationerna är också en förutsättning för att bl a barnfamiljer skall kunna bosätta sig i kommunen.

För vänstern i Laxå har alltid satsning på bra kommunikationer varit en av hörnstenarna för att kunna utveckla och stoppa utflyttningen. Vi tror fortfarande att det förhåller sig på detta sätt. Bra tågkommunikationer är också en klimatsatsning.

Ny regering – ny inriktning

Det behövs en ny regering. Högeralliansen har fört en politik som gjort vårt samhälle kallare och orättvist. I förra valrörelsen pratade högerns företrädare vitt och brett om att jobben var det viktigaste. Nu regerar man ett Sverige där arbetslösheten har nått rekordnivåer. Hundratusentals människor hindras från att bidra till den ekonomiska utvecklingen. När färre arbetar innebär det att vi alla blir fattigare. De som fortfarande har jobb får en svagare position i förhållande till arbetsgivarna. Lönerna pressas ned. Arbetsförhållandena försämras. Klyftorna ökar i samhället.

Vänsterpartiet är berett att tillsammans med socialdemokraterna och miljöpartiet bilda en rödgrön regering efter valet.

En rödgrön regering måste sätta kampen mot arbetslösheten överst på dagordningen. Full sysselsättning måste vara det överordnade målet i den ekonomiska politiken.

Vänsterpartiet i Laxå kommun stöder kravet på en ny regering.

Var står Miljöpartiet i Laxå kommun? För närvarande agerar de stödparti till den lokala högeralliansen.

Kolla gärna www.rodgron.se

Vänsterpartiet i Laxå säger nej till medfinansiering av Citybanan

Vänsterpartiet yrkar avslag på förslaget till medfinansiering av Citybanan. Vänsterpartiet menar att det är principiellt fel att Örebro läns landsting och länets kommuner är med och finansierar infrastruktursatsningar som är statens uttalade ansvar.

En medfinansiering leder till oklarheter i ansvarsfördelningen mellan stat, kommun och landsting och riskerar också att snedvrida utvecklingen av infrastruktur i landet.

Örebro läns andel till Citybanan, 185,4 milj kr, som delas av Örebro kommun och landstinget. Landstinget skall stå för hälften av detta, skattepengar som invånarna i Laxå kommun är med och betalar. Skattepengar som kunde användas till sjukvård istället.

Laxå kommun ska bidra med 2,2 miljoner för investeringar av infrastruktur för kollektivtrafiken i länet. Något som behövs, men som nu kopplas ihop med Citybaneavtalet.  Genom denna konstruktion bidrar inte landstinget eller Örebro kommun med några pengar till en satsning i länet.

Det rimliga vore att de investeringar som behöver göras i länet bekostas av hela länet och att de investeringar som är statens ansvar, ex Citybanan betalas av staten.

Staten har minskat sina inkomster genom sänkta skatter och istället ska kommuninvånarna betala statliga investeringar via kommun- och landstingsskatten! Det är inte rimligt!

Laxå kommun står inför tunga sparbeting och nedskärningar i den kommunala verksamheten. Vi har inte råd att dessutom stå för infrastrukturen i Stockholm!

Därför säger vi nej till att dra ned på sjukvård i landstinget och vård, skola och omsorg i Laxå kommun, säger Kenneth Lantz vice ordf i kommunstyrelsen och gruppledare för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna finansieringen genom ordföranderöst då votering slutat 15 – 15 (mot finansiering röstade v, mp, c, m, fp och en kd och för röstade s och en kd, en kd avstod från att rösta.)