Debattinlägg

Ställ krav på staten

Kenneth Lantz (V)  i en debattartikel, NA

När hälften av personalen varslas om uppsägning från Esab i Laxå, där delar av produktionen ska flyttas till Polen, så är detta ett dråpslag mot Laxå i två perspektiv – å ena sidan det tunga beskedet till personalen, som kastas ut i en oviss framtid och å den andra ytterligare ett tungt besked för en industriort, som drabbats hårt av nedskärningar inom industri – och tappat över 4 000 invånare på 40 år. Detta har bland annat lett till att kommunen har en av landets svagaste ekonomier.

Avsaknaden av en statlig regionalpolitik, som försöker motverka den geografiska orättvisan blir tydlig i denna situation. Vänsterpartiets Örebro-distrikt påpekade detta i samband med att den regionala översiktsplanen skulle antas av regionförbundet. Jag har också drivit frågan – hur ska regionen agera när den dominerande industrin i den lilla kommunen lägger ned. Region-förbundet kan ha idéer för en sådan situation men saknar oftast de ekonomiska medlen. Kraven måste riktas mot staten och dess förlängda arm i länet – länsstyrelsen.

Kraven på god kollektivtrafik blir oerhört viktig, om Laxå numera tillhör Örebros arbetsmarknad. Möjligheten att kunna bo kvar i Laxå och pendla till närliggande jobb måste garanteras!

Förutom insatser från länsarbetsnämnden, borde staten lyfta av en del av kostnaderna för kommunen för att stärka kommunens möjligheter att kunna klara en sådan här svår situation.

Varför inte lyfta bort lånet på 40 miljoner kronor som kommunen fick ta över i samband med rivningar av bostäder. Hus som inte finns i dag. Varför ska en kommun, som tog ansvar för byggnation av miljonprogrammet på 60- och 70-talet, straffas på detta sätt?

Lars Ströman frågade i en krönika i NA 13 maj ”Får Laxå plats i Anders Borgs värld?” Det verkar inte så när Moderaterna lägger det nya skatteutjämningssystemet i långbänk. Ett förslag som skulle ge Laxå ett antal mer miljoner, som skulle komma väl till pass för att stärka den kommunala ekonomin för att parera för effekterna av företagsnedläggelse.

Vänsterpartiet i Örebro län har satt kampen mot den geografiska orättvisan i fokus. Ett stort problem i de utsatta områdena, som till exempel Laxå och stora delar av länet är dels bristen på riskkapital, dels nedläggningar och flytt av företag till mer expansiva centra eller till utlandet. Det är därför nödvändigt att någon form av lokala och regionala investeringsfonder upprättas. I det sammanhanget bör exemplen från USA och Kanada med löntagarägda företag och skattereduceringar för avsättning i solidariska investeringsfonder noga studeras.

De medel som finns i pensionsfonderna bör användas även ur regionalpolitiskt perspektiv på ett produktivt sätt. Det måste också bli lättare för de anställda att ta över lönsamma företag som hotas av flytt eller nedläggning. Företag, som vill lägga ned eller flytta lönsam verksamhet, måste avtvingas kraftiga avgångsvederlag till de anställda. I sista hand måste lagstiftning mot nedläggning och flytt av lönsamma företag övervägas.

Traditionella regionalpolitiska stödformer – lokaliseringsbidrag, flyttstöd, småföretagarstöd, nedsatta sociala avgifter, transportstöd etcetera måste få ett enklare regelverk så de anpassas till de lokala förutsättningarna.

Vi är övertygade om att kampen mot ett tudelat Sverige kommer att bli en ödesfråga – i Laxå är den redan på dagordningen. En balanserad utveckling är något som även storstäderna, inklusive Örebro kan dra nytta av. Ovanstående politik löser inte de varslades behov av jobb nu, men är nödvändig för en annan utveckling på sikt.

Kenneth Lantz

distriktsordförande i Vänsterpartiet Örebro län

styrelseledamot i Regionförbundet Örebro

Kopiera länk