Kommunpolitik

Politik är att välja och det finns ett val!

Ett starkt Vänsterparti i landstinget innebär ett rättvisare Örebro län.
Den 6 maj fastslog Vänsterpartiets distriktsstyrelse valplattformen för landstings- och regionalpolitiken 2007-2010. Plattformen prioriterar barnen, de funktionshidrade, äldre med omfattande vårdbehov och de psykiskt sjuka.

Vi vill lyfta sjukvården – sjukvård för alla

 

Ett starkt Vänsterparti i landstinget innebär ett rättvisare Örebro län. Vänsterpartiets landstings- och regionalpolitik prioriterar barnen, de funktionshindrade, äldre med omfattande vårdbehov och de psykiskt sjuka. Prioriteringen och fördelningen av våra gemensamma resurser ska ske efter behov, inte efter utbud och efterfrågan. Sjukvården ska vara lättillgänglig och avgiftsfri eller med låga avgifter.

 

 

Bevara och utveckla tre akutsjukhus i länet.

 

Vi ska ha en sjukvård som tillgodoser dagens och morgondagens behov och bygger på de förutsättningar som finns i vårt län med tre välfungerande akutsjukhus. Sjukvården i Örebro län ska ha en bra kvalité. Patienter som behöver vård ofta och länge ska få vården så nära bostadsorten som möjligt.

 

 

Folkhälsa – en fråga för hela samhället.

 

Att stärka hälsan ger stora besparingar både i resurser och mänskligt lidande. Det är ett långsiktigt arbete. En god hälsa är en förutsättning för att människor ska kunna leva ett fritt och oberoende liv.

 

 

Ett friskare samhälle kräver social rättvisa. Hälsan är en viktig värdemätare på samhällets orättvisor. I ett mer jämlikt samhälle är hälsoskillnaderna mindre. Skattesänknings- och privatiseringspolitik som gynnar höginkomsttagare urholkar välfärden och det drabbar de som har det svårast i samhället. Vi vill avsätta mer resurser för att arbeta förebyggande och rikta insatser mot vissa geografiska områden och utsatta grupper.

 

 

Öka samarbetet mellan kommuner och landsting.

 

Det är patienten som ska stå i centrum, inte organisationen. Olika vårdgivare inom kommuner och landsting ska samverka för att kunna erbjuda tryggheten av en bra och tillgänglig vård nära människorna.

 

 

När vi blir äldre ökar ofta behovet av sjukvård. Det är viktigt att ålderdomens sjukdomar kan behandlas så nära patienten som möjligt. Kunskapen om hur det naturliga åldrandet samspelar med sjukdomar måste utvecklas så att de äldre får ett allt bättre bemötande och en bättre vård.

 

 

 

Avgiftsfri vård för barn och ungdomar.

 

Bland annat barn och ungdomar tillhör förlorarna efter 90-talets neddragningar av den offentliga sektorn. Att inte göra något åt de växande klyftorna angående hälsa hos barn och ungdomar är ett brott mot FN: s Barnkonvention. Vänsterpartiet ska fortsätta utvecklingen av familjecentraler och ungdomsmottagningar för att skapa trygga uppväxtvillkor för barn och ungdomar i länet. Vi ska också bevara den avgiftsfria barn- och ungdomssjukvården.

 

 

Förstärk psykiatrin

 

Psykiskt sjuka är sällan en röststark grupp och de blir därför ofta bortglömda. Vänsterpartiet är vara en röst för de psykiskt sjuka. Vi kräver en utbyggd öppenvårdspsykiatri med bl.a. fler kuratorer och psykologer. Det är extra viktigt med kontinuitet inom den psykiatriska vården och därför måste den förstärkas, och samarbetet mellan psykiatrin, kommunerna och olika patient- och anhörigföreningar måste utvecklas.

 

 

Vänsterpartiet ska i fortsättningen arbeta för en kraftfull satsning på barn- och ungdomspsykiatrin.

 

 

Utöka rehabiliteringen

 

För att täcka behovet av rehabiliteringsinsatser behöver primärvården förstärkningar av sjukgymnaster och av personal med psykosocial kompetens. Vänsterpartiet uppmärksammar också de strokedrabbades behov av förstärkt rehabilitering.

 

 

Läkemedel och forskning

 

Vänsterpartiet arbetar för att det alltid ska finnas ett genusperspektiv i den medicinska forskningen och läkemedelsforskningen.

 

 

Tandvård är en klassfråga

 

I dag finns ett ekonomiskt system för tandvård som inte ger alla möjlighet att ha råd med en god tandhälsa. En ny rapport från Folkhälsoinstitutet slår fast att tandhälsan försämras mest för de fattiga i samhället, en miljon svenskar avstår tandvård för att de inte har råd. Det vill Vänsterpartiet ändra på. Det är dock inte enbart landstingspolitiker som råder över detta. Besluten fattas i riksdagen och med fler vänsterpartister i riksdagen kan vi få ett högkostnadsskydd inom tandvården liknande det som finns i hälso- och sjukvården.

 

 

Vänsterpartiet fortsätter arbetet med att tänderna ska betraktas som en del av kroppen, då är det logiskt att ett högkostnadsskydd för hälso- och sjukvård även omfattar tandvård. Tandvården ska styras av behov och solidaritet, inte av inkomst och klasstillhörighet, och vi säger Nej till abonnemangstandvård.

 

 

Regionalpolitik för ett rättvisare län

 

Kapitalets logik ger upphov till en ständig tendens till centralisering av produktionen, på bekostnad av helhetssyn och vad som är samhällsekonomiskt bra.  Vänsterpartiet vill att företagen ska ta sitt sociala och ekonomiska ansvar och stå för de kostnader som följer av nedläggningar och flytt. De anställda ska erbjudas möjligheter att ta över hotad produktion och driva företagen genom löntagarägande.

 

 

Vänsterpartiet ska arbeta för att regionen satsar på en ekologisk hållbar utveckling och verka för en miljöomställning.

 

 

Bygg ut kollektivtrafiken och förbättra miljön

 

Vänsterpartiet vill värna länets naturvärden, behålla ren luft och rent vatten. Landstinget ska ta till sig kunskaper som kommer fram om nya metoder, produkter och material som är mer miljövänliga.

 

 

En effektiv och väl utbyggd kollektivtrafik är nödvändigt för en hållbar miljöutveckling men också av stor betydelse för att skapa en bra arbetsmarknadsregion. Vänsterpartiet arbetar för en avgiftsfri kollektivtrafik och redan nu kan försök inledas med 0-taxa i hela länet.

 

          

 

Satsa på kulturen

 

Vänsterpartiet anser att ett mångsidigt kulturutbud främjar länsinvånarnas livskvalitet och kreativitet och är bra för hälsan. Kreativiteten utvecklar även nya idéer om vår framtid. Vi ska värna om de kulturutövare som finns i länet och anlita våra egna resurser. En blandning av amatörkultur och en professionell kultur är viktigt. Vänsterpartiet kommer också att se till att kulturen finns som en självklar del i vården.

 

 

Landstinget ska vara en bra arbetsgivare

 

Det innebär bland annat bättre lön, tillsvidareanställningar, heltid som norm och större möjligheter att påverka sitt arbete. Arbetsmiljön måste förbättras inom sjukvården. En arbetstidsförkortning måste påbörjas.

 

 

Med politiskt arbete ska den systematiska lönediskrimineringen mot kvinnor avskaffas. För det behövs en brett förankrad nationell handlingsplan. Landstinget som är en stor offentlig arbetsgivare ska vara en förebild i jämställdhetsarbetet

 

 

Vänsterpartiet arbetar för att öka andelen anställda med invandrarbakgrund i landstinget. Det måste ske en aktiv rekrytering av vårdutbildade människor med invandrarbakgrund.

 

 

Vänsterpartiet vill att personalpolitiken i Örebro läns landsting ska kännetecknas av ansvarstagande, engagemang och en positiv inställning till kompetensutveckling. Personalen ska känna glädje och trygghet i arbetet och vi värnar om personalens grundlagskyddade rätt att yttra sig offentligt.

 

 

Vården ska vara demokratiskt styrd och offentligt finansierad

 

För att kunna hålla hög kvalitet i verksamheten, för möjligheten att styra och för att kunna ge alla likvärdig vård efter behov måste vården vara demokratiskt styrd och offentligt finansierad.

 

Vi motverkar privatiseringar, konkurrensutsättning och privata försäkringslösningar.

 

 

Hur vill du ha det i framtiden? – Rösta på Vänsterpartiet 17 september!

Kopiera länk