Debattinlägg

Försiktig optimism i Laxå

Trots många svåra uppgifter att nå målet med en kommunal ekonomi i balans och betydligt fler kommuninvånare är Laxå kommuns utveckling för närvarande positiv, skriver majoritetspartiföreträdarna Kenneth Lantz (v) och Anna Eriksson (s).

ALLT ÄR INTE NEGATIVT I LAXÅ 

 

 

Kommunerna går bra i Sverige, dock inte Laxå kommun om man skall lita till det budskap som nyhetsmedia fört ut. Laxå skulle vara den enda kommunen i länet som inte gjorde ett positivt resultat under 2005. Detta är inte sant. Vid en rundringning till kommunerna tidigt under bokslutsprocessen såg det ut som att Laxå skulle få ett underskott 2005, men det verkliga resultatet blev ett överskott på ca 700 tusen kr, vilket är mindre än det budgeterade resultatet på 5,25 miljoner kr.

 

 

Kommunens olika verksamheter har i stort följt den budget som kommunfullmäktige anslagit, vilket innebär att personalen gör ett otroligt bra arbete för att hålla nere kostnaderna.

 

 

Anledningen till att det budgeterade resultatet inte uppnåtts är att kommunen under 2005 tvingats använda mer pengar än vad som beräknats på de åtaganden kommunen har med anledning av avtalet med Statens Bostadsnämnd, där en långsiktig rekonstruktion av AB Laxåhem skall genomföras till 2011. Dessa åtaganden har varit av engångskaraktär under 2005.

 

 

Arbetet med de strukturförändringar inom skola och äldreomsorg som kommunfullmäktige har beslutat om har i stort genomförts enligt plan. Arbetet med att reducera antalet gruppboendeplatser har inte kunnat genomföras fullt ut. Socialnämnden har därför flyttat korttidsboendet till hyrda lokaler men har framfört önskemål om att få bygga ut Ramundergården för att kunna behålla alla befintliga gruppboendeplatser som finns idag.

 

 

Investeringsnivån har varit låg, 4 miljoner har investerats med egna medel i den kommunala verksamheten. Kommunen har under 2005 lånat upp 8 miljoner kr för att bygga om en industrifastighet som ägs av Laxåhem. Detta för att kunna hyra ut fastigheten till en ny industrietablering. Anledningen att kommunen åtog sig detta beror på det avtal som tecknats med Statens Bostadsnämnd, där Laxåhem inte kan göra några upplåningar före 2012. Fastigheten är uthyrd och det nystartade företaget betalar lånekostnaden via hyran.

 

 

För att öka antalet kommuninvånare har ett intensivt arbete påbörjats. Med stöd från länsstyrelsen och landstinget har ett antal projekt startat för att utveckla kommunen. En plan för hur vi skall attrahera nya invånare att bosätta sig i kommunen har tagits fram, där ett antal nya områden pekats ut för att kunna planeras för bostäder i sjönära lägen. Kommunen arbetar också för att få igång en nyproduktion av lägenheter, i synnerhet för äldre – seniorboende. Förhoppningsvis kan nyproduktion vara igång redan under 2006.

 

 

Andra positiva händelser är att arbetet med att få balans på bostadsmarknaden (rivning av bostadsöverskott av icke attraktiva bostäder) har medfört att t ex villapriset ökat med 25%, att det nu för första gången på många år går att sälja en bostadsrätt och att Laxåhem är nere i en nivå för lediga lägenheter som är normal. Inflytt av barnfamiljer till kommunen har medfört att fler barn behöver barnomsorg.

 

 

Laxå kommuns utveckling är för närvarande positiv, trots många svåra uppgifter för att nå målet med en ekonomi i balans och betydligt fler kommuninvånare.

Anna Eriksson (s), ordf kommunstyrelsen
Kenneth Lantz (v), 1:e vice ordf i kommunstyrelsen

Kopiera länk