Kommunpolitik

Behovet av en tillbyggnad vid Ramundergården är stor

I en interpellationsdebatt idag i kommunfullmäktige hävdade Klasse Vilgren (v), ordförande i Social- och omsorgsnämnden att äldrevården i Laxå kommun fungerar i stort sett så bra eller dåligt som det bedömdes att det skulle bli i samband med nedläggningen av Hemgården. Vi varnade för att det kunde bli problem under en övergångsperiod. Behovet av en tilbyggnad av Ramundergården har växt sig allt starkare. Detta beror på att trycket just nu är väldigt hårt på särskilt boende, vilket innebär ett problem att möta behovet av växel- och korttidsplatser. En tillbyggnad är ett måste, att köpa platser i någon annan kommun är mycket kostsammare. Klasse menar att även en nybyggnation av ett seniorboende är av största vikt.
I sitt svar till kristdemokraten Annette Schöns interpellation ” Hur fungerar äldrevården efter Hemgårdens nedläggning?” svarar Klasse Vilgren följande:

Under 2003 fick Social- och omsorgsnämnden ett föreläggande från Arbetsmiljöinspektionen, att åtgärda de arbetsmiljöproblem som fanns på Hemgården. Främst handlade det om att toaletterna på boendena var för små.

Ett arbete sattes igång tillsammans med personalen för att hitta lösningar för en ombyggnad av Hemgården.
Ombyggnationen visade sig bli både dyr och inte särskilt ändamålsenlig.

I budgetarbetet inför 2004 fick Social- och omsorgsnämnden ett kostnadsminskningskrav på ca 6 miljoner.
Nämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att lägga ner Hemgården och därmed minska antalet platser och dess kostnader. Kommunfullmäktige fastställde detta 10 december 2003, inget parti reserverade sig.

– Avsikten med att lägga ned Hemgården var att minska antalet platser i särskilt boende med 32 platser. Inriktningen skulle istället vara vård i ordinärt boende (egna hemmet). Detta skulle ske under 2004-05.

– Arbetet med tillbyggnaden av Ramundergården har startats och grundritningar framtagits efter de önskemål som framkommit.

– Det har inte klarats av att avveckla 32 platser, vilket idag innebär att antalet utökats med 8 platser under 2006.

– Den verksamhet som bedrivs idag i gamla sjukhemmet är en tillfällig lösning i avvaktan på att en tillbyggnad av Ramundergården kommer tillstånd. Denna tillbyggnad är tänkt som ett växel- och korttidsboende med 14 platser. Dagens tryck i behovet av särskilt boende gör att det bara finns 2 kortidplatser tillgängliga.

– Boendeavgiften är 1 654 kr/person och månad i dubbelrum. Detta är ungefär hälften av ordinarie hyra. Avgiften i enkelrum är 3 308 kr/månaden, för enkelrum kan man få bostadsbidrag. Avgiftsnivån är anpassad till övriga kommuner i Sydnärke.

– I dagsläget betalar nämnden inte för några platser i andra kommuner. Givetvis händer det att man tvingas betala enstaka dagar till Landstinget, när trycket är hårt mot boendena. Ibland händer det att platser med speciell kompetens köpes från andra kommuner.

Kopiera länk