Vänsterpartiet Laxå

Josefin Brink (v) besöker Sydnärke

josefinute_jpg

Josefin Brink (v), riksdagsledamot och ledamot i arbetsmarknadsutskottet besöker den 11 maj Sydnärke. Först ut är Laxå, där hon kommer att träffa kommunledning och fackliga organisationer från både offentlig och privat verksamhet.

Efter förmiddagens besök i Laxå, är det Askersunds tur att träffa Josefin. Där kommer hon att besöka ett äldreboende och träffa Kommunalarbetarförbundet.

Slutligen är det Kumlas tur att ta emot Josefin, där hon bl a kommer att deltaga på ett offentligt möte.

1 maj-talare i Kumla

IMG_0756

 

Kenneth Lantz (v) Laxå talade 1 maj på Kumla torg. Se TV-inslag från Vänsterpartiets 1 maj -firande i Kumla, där även partisekreteraren Anki Ahlsten talade.

Bekämpa krisen – regeringen måste agera!

Vänsterpartiet Örebro län har genomfört sin Årskonferens i Hallsberg den gångna helgen!
Till ordförande för partidistriktet, omvaldes Margareta Carlsson från Lekeberg. Kenneth Lantz från Laxå omvaldes som ledamot i distriktsstyrelsen.
Läs uttalandet här…..

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar ägnade sig konferensen till tema om ”Den Ekonomiska Krisen”! Mats Einarsson, partistyrelseledamot från Botkyrka pekade i sin inledning på orsakerna till krisen – som han menade – främst står att finna – i den spekulationsekonomi som har tillåtits härja allt friare under de senaste decenierna!

Diskussionerna utmynnade i ett uttalande från konferensen med rubriken ”Bekämpa krisen – Regeringen måste agera!”

Sverige upplever den djupaste ekonomiska krisen på decennier. En kris vi hittills bara sett början på. Antalet arbetslösa ökar snabbt. IF Metall räknar med att var fjärde medlem är arbetslös innan sommaren.

I länet har 3 300 personer varslats sedan i höstas, de flesta kommer att ställas i en redan lång arbetslöshetskö. ”1 400 arbetslösa, 40 lediga jobb i Sydnärke”, är huvudrubriken i Nerikes Allehanda den 21/2.

Den borgerliga regeringen har, sedan den tillträdde, i snabb takt urholkat innehållet i arbetslöshetsförsäkringen.  Dessutom har de gjort medlemskapet i a-kassorna så dyrt att många tvingats lämna dem.

Vid sidan av detta bedriver borgarregeringen klappjakt på sjukskrivna. Till och med cancersjuka kan tvingas söka jobb i annan del av landet om en liten arbetsförmåga kvarstår.

Enorma belopp kommer genom dessa åtgärder att övervältras på kommunerna genom ökade kostnader för försörjningsstöd. Nu är det nog. Ett annat Sverige är nödvändigt. Verkligheten nödvändiggör att politikens perspektiv måste förskjutas.

 •  Förstatliga bankväsendet – inget mångmiljardstöd utan ägarinflytande.
 • Förstatliga den hotade bilindustrin – privata intressen har inte ekonomisk kraft för det miljömässiga omställningsarbetet.
 • Återför riksbanken under demokratisk kontroll.
 • Skattejusteringar som ökar köpkraften för de sämst ställda.
 • Ökade statsbidrag till kommuner och landsting – återanställ de 200 000 offentliganställda som ”rationaliserats” bort sedan 90-talet.
 • Stoppa all utförsäljning av gemensam egendom – spekulationsekonomin har gjort sitt.

Vänsterpartiet Örebro-distriktets årskonferens i Hallsberg 22 februari 2009

LaxåTuren fortsätter till 2014

Kenneth Lantz

 

Försöket med anropsstyrd trafik i Laxå kommun, den så kallade LaxåTuren införs som ordinarie trafik i 5 år – fram till 2014. Detta beslutade kommunstyrelsen idag.
Kenneth Lantz (v), vice ordförande i KS, som en gång föreslog denna försöksverksamhet i Länstrafikens styrelse är glad. Förutom att utvecklingen av resandet ökat under 2008, så var också beslutet enhälligt, säger han.

Ombyggnaden av Laxå bangård måste in i den kommande infrastrukturplanen 2010-2021

Nu måste ombyggnaden in i infrastrukturplanen för perioden 2010-2021, säger Kenneth Lantz (v), vice ordförande i Laxå kommunstyrelse. Ytterligare medel för infrastruktursatsningar borde komma från regeringen när finanskrisen breder ut sig. Vi ser fram emot att Regionförbundet håller fast vid att bangården i Laxå har hög prioritet i kommande infrastrukturplan.

När propositionen 2008/09:35 Framtidens resor och transporter – infrastruktur för hållbar tillväxt behandlades i riksdagen i oktober 2008 var det bara Vänsterpartiet som i sin motion prioriterade och lade fram Banverkets bedömning av säkerheten vid Laxå järnvägsstation. Banverket bedömer kostnaden för första etappen till 60 miljoner, och beskriver problemet enligt följande. Västra stambanan förbinder Göteborg och Stockholm. I Laxå behövs enligt Banverket en ny bangård som är bättre anpassad till snabbtåg som passerar i hög hastighet, bl a genom plattformförbindelser och plattformsbreddningar. Denna bedömning delar Vänsterpartiet med Banverket.

Bangårdsombyggnaden fanns med i nuvarande plan, men ströks undan när Banverket blev tvingade att skära ned kostnaderna och revidera planen.

Nu måste ombyggnaden in i infrastrukturplanen för perioden 2010-2021, säger Kenneth Lantz (v), vice ordförande i Laxå kommunstyrelse. Ytterligare medel för infrastruktursatsningar borde komma från regeringen när finanskrisen breder ut sig. Vi ser fram emot att Regionförbundet håller fast vid att bangården i Laxå har hög prioritet i kommande infrastrukturplan, avslutar Kenneth.

Bangården i Laxå är livsfarlig!

Laxå järnvägsstationPresidiet i kommunstyrelsen har i ett gemensamt debattinlägg i NA 2009-01-19 påtalat att säkerhetsfrågan vid Laxå järnvägsstation är lika viktig för Laxå kommun som byggandet av Citybanan i Stockholm. Säkerhetsfrågan är en nationell angelägenhet. Samtidigt påpekas att ombyggnaden av bangården är en förutsättning för utveckling av stationsområdet som ett modernt resecenter!
Läs debatt artikeln här…..

Regionförbundet kommer under de närmaste månaderna att arbeta med prioriteringarna i infrastrukturplaneringen för regionen, för både de statliga vägarna och järnvägarna men främst för olika länsvägar.  Utifrån detta vill vi framföra några synpunkter på infrastrukturplanering mm som behövs för att utveckla Laxå kommun till en integrerad del av en dynamisk region.  Vi anser att det som är bra för Laxå är också bra för regionen.

Det största behovet är en ombyggnad av Laxå bangård. Stationsområdet/bangårdsområdet i Laxå är för närvarande livsfarligt. Vissa tider står resande fast på plattformen när X2000 passerar i en hastighet av 200 km/h. Detta är oacceptabelt, det är inte en fråga om en olycka ska hända utan när den ska hända. När sveper vinddraget med en resenär? Dessutom förekommer det relativt ofta att resenärer smiter under nedfällda bommar för att slippa vänta! Vi anser att Regionförbundet bör prioritera en bangårdsombyggnad i åtgärdsplaneringen. Kommunen har påtalat detta problem i många år. En förstudie, upprättad av Banverket finns klar, men den prioriterades bort i nuvarande infrastrukturplan. Detta kan vi inte acceptera längre! För Laxå kommuns del är detta lika viktigt som byggandet av Citybanan i Stockholm!

Säkerhetsombyggnaden av Laxå bangård hör i många stycken ihop med Laxå resecentrum. Laxå järnvägsstation och bangårdsområdet har ett extremt eftersatt underhåll. Ansvariga för detta är Banverket och Jernhusen. Det är en skamfläck för kommunen och företagen när resande varje dag möts av igenväxt bangård och en stationsbyggnad som börjar likna ett ruckel invändigt.  Jernhusen får faktiskt betalt av länets skattebetalare via länstrafiken för att stationen skall vara öppen och underhållas!

Nu står vi inte ut längre med Jernhusens passivitet! Under 2009 kommer därför kommunen att anslå medel samt söka statsbidrag för att iordningställa ett fungerande resecentrum, trots Jernhusens ointresse. En förstudie – med fokus på säkerhet, kollektivtrafik och framtid, förenad med hållbar utveckling – kommer att genomföras i ett projekt via Länstrafiken. Detta bör göras parallellt med de akuta åtgärderna med stationsområdet.

Laxå kommun och kommunens näringsliv stöder förslaget till en länspendel mellan Laxå och Nora. Detta skulle underlätta arbetspendlingen mellan Laxå – Örebro (och givetvis för orterna däremellan), samt likadant från Nora till Örebro. Detta är en oerhört viktig fråga för utvecklingen av regionen.

Tågresandet mellan Göteborg (Västra Götaland) och Värmland går idag till stor del via Laxå. Detta gäller främst resande från Kristinehamn, Karlskoga och Degerfors som tjänar ca 1 timme, istället för att åka upp till Hallsberg och byta tåg! Denna sträcka har en bra potential för att utvecklas ytterligare så att Laxå station åter igen kan bli en knutpunkt.

Förutom jänrvägsinfrastruktur kommer också väginfrastruktur att tas med i de kommande länsprioriteringarna. Här vill Laxå kommun peka på Laxårondellen. En färdig arbetsplan finns upprättad av Vägverket för byggnation av en rondell i korsningen E20/väg 205 mot Askersund. Upphandling skall enligt plan ske 2009 men byggnationen har senarelagts till ”tidigast 2010”. Detta projekt får inte försenas ytterligare!

I de storregionala stråken är E20 i Västra Götaland för närvarande en flaskhals. Örebroregionen kommer att tappa attraktivitet som logistikregion om E20 inte fortsätter att vara ett huvudstråk mellan Stockholm och Göteborg. Göteborgs hamn är Skandinaviens största hamn för godstransporter i hela världen.

Regionförstoringen de senaste åren har medverkat till att Laxå kommun numera ingår i Örebros arbetsmarknadsregion. Detta betyder att många Laxåbor jobbar i Örebro, utan också att Örebroare jobbar i Laxå. Pendlingen till och från Laxå har ökat varje år. Därför är det viktigt att möjligheten för kollektiva lösningar för resandet underlättas. Ur miljösynpunkt är det ännu viktigare att detta sker genom tågtrafik.

Vi anser att samtliga ovanstående områden är viktiga ur ett kommunalt och regionalt perspektiv. Vi har valt att belysa de åtgärder som behöver göras. Ofta är den ena åtgärden en förutsättning för den andra och den bedömningen ligger till grund för vår valda prioritering, fast vi står för olika politiska ideologier.

 

Anna Eriksson (s)    ordf kommunstyrelsen                  

Kenneth Lantz (v)     1:e vice ordf kommunstyrelsen                

Bo Rudolfsson (kd)      2:e vice ordf kommunstyrelsen

                           

Vänsterpartiets stimulansåtgäder för jobb

Ulla Andersson presenterar (v):s stimulanspaketFör att möta lågkonjunkturen och den snabbt stigande arbetslösheten lägger Vänsterpartiet ett kraftfullt stimulanspaket som omfattar åtgärder för 19 miljarder kronor. 2,4 miljarder kronor kommer att satsas redan under 2008 och resterande under nästa år.

Utvecklingen på arbetsmarknaden har under hösten varit synnerligen dyster. Varslen har duggat tätt och många människor i flera orter har drabbats mycket hårt. Bara under oktober månad varslades 19 521 personer om uppsägning. Detta är den högsta siffran för en enskild månad på 15 år.

Vänsterpartiet har därför tagit fram ett kraftfullt stimulanspaket för att motverka den snabbt stigande arbetslösheten och presenterade idag en rad stimulansåtgärder och jobbsatsningar.

– Budgetmotionen med anledning av extraordinär händelse består bland annat av 8 miljarder i konjunkturstöd till kommunsektorn och 300 miljoner kronor per år i två år i Kunskapslyft för unga, säger Ulla Andersson (v), riksdagsledamot i finansutskottet och ekonomisk politisk talesperson.

– I den rådande krisen krävs extraordinarie insatser för att kommunsektorn inte ska bidra till att förvärra lågkonjunkturen, genom att t.ex. investeringar inte blir av eller skjuts på framtiden. Snarare behövs investeringar tidigareläggas för att hålla igång ekonomin och skapa arbetstillfällen avslutar Ulla Andersson.

Ladda ned som PDF-dokument

Nedläggning av Hasselfors och Finnerödja skola inte aktuellt

Ola Axberg-Jag tänker inte vara med och lägga ner några skolor så länge det går att driva dem pedagogiskt, säger Ola Axberg (v), vice ordförande i Barn- och ungdomsnämnden (BUN) i Laxå kommun.
Detta är vi överrens om i Vänsterpartiet.

Beslutet om att flytta alla 6-klassare till Centralskolan handlar inte om något dolt syfte att börja smygtömma skolorna i Hasselfors och Finnerödja för att kunna argumentera för nedläggning i ett senare skede, skriver socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter i BUN i ett debattinlägg i NA 29/9 2008.

Majoritetens förslag (s+v) innebär nedläggning av två förskolor i centralorten Laxå. Inga nedläggningar i Hasselfors eller Finnerödja har diskuterats. Nedläggningen av förskolorna innebär att dessa måste flyttas in på Kanal- och Saltängsskolan och då måste 6-klassarna flytta p g a platsbrist.

Flytt av alla 6-klassarna till Centralskolan i Laxå innebär att alla F-5 skolor i kommunen är likadant upplagda.

Argumenten för att flytta 6-klassarna till Centralskolan är följande enligt s+v-ledamöterna i BUN:

 • alla 6-klassare kommer samtidigt till Centralskolan
 • det minskar risken för utanförskap för barnen i Hasselfors och Finnerödja, vilket är risken om de skulle komma dit först när de ska börja sjunde klass och övriga i den årskullen redan gått ett år på Centralskolan
 • de kan börja med NO-ämnen och språkundervisning redan i sjätte klass, vilket är en fråga som diskuteratas tidigare i BUN
 • elevunderlaget i Hasselfors och Finerödja är stabilt och risken för nedläggning finns inte i dagsläget, vi vill naturligtvis också behålla våra skolor i Hasselfors och Finnerödja
 • alla barn och ungdomar som bor i kommunen får samma förutsättningar och likadan skolgång, oavsett var man bor
 • vårt förslag var ett av de två förslag som vann mest gehör vid den dialog som förts med föräldrar

Jag kan förstå att detta beslut väcker känslor ilska säger Ola, alla stora beslut väcker alltid känslor. Vårt ställningstagande utgår ifrån att vi ser till barnens bästa och det har stöd hos proffessionen, d v s lärare och pedagoger, avslutar Ola.

Kenneth Lantz (v), 1:e vice ordf i kommunstyrelsen är bekymrad över oppositionens fokusering på formalia, d v s att ärendet betecknats lokalutredning och inte skolorganisation. Om man föreslår nedläggningar av skolor och förskolor och inte samtidigt förstår att detta får en konsekvens för skolorganisationen blir det bekymmersamt. Hur skall kommuninvånarna förstå att majoriteten jobbar med sakfrågan och oppositionen med procedurfrågor? Och inte blir det bättre av att lokalpressen hänger ut majoriten som maktfullkomliga, som inte lyssnar på kommuninvånarna, vilket gjordes i NA-artikeln 29/9 2008, där Ola framställdes som ”hånskrattande maktfigur” utan att ens få försvara sig! Mycket dåligt av journalisten, men vad kan man förvänta sig av en borgerligt styrd tidning.

Vänsterpartiet i länet håller årskonferens i Laxå under helgen

Vänsterpartiet i Örebro län kommer att genomföra sin årskonferens på Kunskapens Hus i Laxå under lördag och söndag. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer bl a söndagsförmiddagen att avsättas till diskussioner kring regionalpolitiska frågor, bl a kommer ansvarskommitténs förslag till nya regionkommuner att diskuteras.

 

Här finns stor spännvidd i uppfattningarna både inom vänsterpartiet och i övriga partier, allt från att behålla dagens länsindelningar till storregional lösningar där t ex Laxå kommun skulle ingå ett ett Mälardalen där även Stockholm ingår.

Erfarenheter från de båda försöksregionerna Skåne och Västra Götaland kommer att presenteras av bl a Vilmer Andersen, partistyrelseledamot och regionråd (v) i Skåne, Elise Norberg, fd landstingsråd (v) i Örebro län, numera distriktsordförande i Göteborg och sitter i sjukvårdsledningen i Göteborgsregionen. Från Örebro län deltager Mia Sydow-Mölleby, Hallsberg som är landstingsråd (v) och representerar vänsterpartiet i länets diskussionerna om framtidsregionen. Två olika uppfattningar finns om hur regionen skall byggas upp, å ena sidan utifrån arbetsmarknadsregioner, å andra sidan utifrån sjukvårdsregioner.

Det är kul att Vänsterpartiet i länet håller sin årskonferens i Laxå, det är nog första gången någonsin, säger Kenneth Lantz, ansvarig för arrangemanget från Laxå.