Debattinlägg

1 maj 2014 – detta är vårt uppdrag!

Låt ingen någonsin mer behöva tvivla på att samhället har nolltolerans mot rasism, etnisk diskriminering, strukturell institutionell rasism, kränkningar, förtryck och nazistisk ideologi som hot mot grundläggande mänskliga rättigheter!

Vi måste på olika sätt varje dag kräva att och verka för att politiker och tjänstemän på alla nivåer i  kommuner, regioner, landsting och statliga myndigheter i handlingar och beslut tar ansvar för det goda samhället, för denna nolltolerans och för humanism och för allas lika värde!

När ungdomar och invånare ser och märker detta kommer inte känslan av vanmakt och av att själva, utan samhällets stöd, behöva möta, krossa rasismen/fascismen/diskrimineringar! Våld/självförsvar kommer inte ses som metoder för att möta rasismens och fascismens förespråkare, om alla vet att dessa förespråkare möter större motstånd än detta!

Genom att vi alla i alla samhällets led hela tiden tar vårt samhälleliga ansvar och aktivt gör saker, inte bara påstår at vi är demokrater och antirasister och jobbar för allas lika rätt utifrån globala konventioner och lagar!

Om vi varje dag funderar hur vi kan påverka, ta bra beslut, lyssna, lära, ompröva och ta tag i alla fördomar!

Om vi varje dag säger ifrån, kräver likabehandling och själva är förebilder inte bara i ord utan i handling!

Om vi verkligen visar att vi vill skapa ett i vardagen fungerande humant värdigt samhälle!

Då kommer misstänksamhet ersättas av tilltro! ”Vi och dom” ersättas av ”vi” och solidaritet och humanism vinna över individualistiska egoistiska och icke människovärdiga politiska strömningar!

Låt ingen någonsin mer tvivla på vårt allvar! Detta är vårt uppdrag valåret 2014, eller hur!

Pernilla Svennungson (v)

 

Vänstern vill motverka den geografiska orättvisan!

Debattartikel i ETC Örebro och NA.

Vänsterpartiet är emot alla orättvisor som finns i vårt samhälle. En orättvisa som sällan uppmärksammas är den geografiska. Orättvisan står mellan de stora städerna och övriga landet. Inom regionerna är orättvisan stor mellan ett fåtal större orter och landsorten. Orättvisan drabbar både de som bor på de större orterna och de som bor på de mindre, mönstret är det samma i Örebro län.

I storstäderna råder en enorm bostadsbrist, som gör att bostadspriserna stiger och en större del av inkomsterna måste läggas på boendet. För ungdomar är det nästan omöjligt att hitta en bostad med rimlig hyra. Möjligheten att få ett arbete är betydligt större i stora städer, vilket tvingar många att flytta dit. På en liten ort är det lättare att få en lägenhet än ett jobb. Vad hjälper det med bostad om man inte har jobb?

Den kommunala servicen blir allt sämre på mindre orter beroende på minskad skattebas. Den regionala planeringen har hittills utgått ifrån att de mindre orterna inte kommer att utvecklas. Det ökar inte intresset för ungdomar att stanna kvar eller få näringslivet att satsa på dessa orter. Resultatet blir en självuppfyllande profetia, ett så kallat självspelande piano.

Vänsterpartiet i Örebro län vill att framåtandan och utvecklingskraften i hela länet tas tillvara, men då måste vi förnya regionalpolitiken. Det kräver att vi slutar motarbeta de människor som vill leva och bo på landsbygden.

Helgen 22-23 september anordnar Vänsterpartiet i Hällefors Bergslagsträffen 2012 för att fortsätta diskussionen kring den geografiska orättvisan, som påbörjades i Degerfors 2011. Medverkar gör bl a Jonas Sjöstedt och Ronny Svensson.

Vänsterpartiet vill att alla människor ska ha samma rätt till bostad, jobb och välfärd samt samma möjligheter att utvecklas. Det ska inte spela någon roll var i länet du bor. Att jobba för geografisk rättvisa är en prioriterad fråga för Vänsterpartiet i Örebro län. Vi vill ha en politik för hela länet.

Kenneth Lantz, ordförande Vänsterpartiet i Örebro län

Matilda Fredriksson, ordförande Vänsterpartiet Örebro

 

Ställ krav på staten

Kenneth Lantz (V)  i en debattartikel, NA

När hälften av personalen varslas om uppsägning från Esab i Laxå, där delar av produktionen ska flyttas till Polen, så är detta ett dråpslag mot Laxå i två perspektiv – å ena sidan det tunga beskedet till personalen, som kastas ut i en oviss framtid och å den andra ytterligare ett tungt besked för en industriort, som drabbats hårt av nedskärningar inom industri – och tappat över 4 000 invånare på 40 år. Detta har bland annat lett till att kommunen har en av landets svagaste ekonomier.

Avsaknaden av en statlig regionalpolitik, som försöker motverka den geografiska orättvisan blir tydlig i denna situation. Vänsterpartiets Örebro-distrikt påpekade detta i samband med att den regionala översiktsplanen skulle antas av regionförbundet. Jag har också drivit frågan – hur ska regionen agera när den dominerande industrin i den lilla kommunen lägger ned. Region-förbundet kan ha idéer för en sådan situation men saknar oftast de ekonomiska medlen. Kraven måste riktas mot staten och dess förlängda arm i länet – länsstyrelsen.

Kraven på god kollektivtrafik blir oerhört viktig, om Laxå numera tillhör Örebros arbetsmarknad. Möjligheten att kunna bo kvar i Laxå och pendla till närliggande jobb måste garanteras!

Förutom insatser från länsarbetsnämnden, borde staten lyfta av en del av kostnaderna för kommunen för att stärka kommunens möjligheter att kunna klara en sådan här svår situation.

Varför inte lyfta bort lånet på 40 miljoner kronor som kommunen fick ta över i samband med rivningar av bostäder. Hus som inte finns i dag. Varför ska en kommun, som tog ansvar för byggnation av miljonprogrammet på 60- och 70-talet, straffas på detta sätt?

Lars Ströman frågade i en krönika i NA 13 maj ”Får Laxå plats i Anders Borgs värld?” Det verkar inte så när Moderaterna lägger det nya skatteutjämningssystemet i långbänk. Ett förslag som skulle ge Laxå ett antal mer miljoner, som skulle komma väl till pass för att stärka den kommunala ekonomin för att parera för effekterna av företagsnedläggelse.

Vänsterpartiet i Örebro län har satt kampen mot den geografiska orättvisan i fokus. Ett stort problem i de utsatta områdena, som till exempel Laxå och stora delar av länet är dels bristen på riskkapital, dels nedläggningar och flytt av företag till mer expansiva centra eller till utlandet. Det är därför nödvändigt att någon form av lokala och regionala investeringsfonder upprättas. I det sammanhanget bör exemplen från USA och Kanada med löntagarägda företag och skattereduceringar för avsättning i solidariska investeringsfonder noga studeras.

De medel som finns i pensionsfonderna bör användas även ur regionalpolitiskt perspektiv på ett produktivt sätt. Det måste också bli lättare för de anställda att ta över lönsamma företag som hotas av flytt eller nedläggning. Företag, som vill lägga ned eller flytta lönsam verksamhet, måste avtvingas kraftiga avgångsvederlag till de anställda. I sista hand måste lagstiftning mot nedläggning och flytt av lönsamma företag övervägas.

Traditionella regionalpolitiska stödformer – lokaliseringsbidrag, flyttstöd, småföretagarstöd, nedsatta sociala avgifter, transportstöd etcetera måste få ett enklare regelverk så de anpassas till de lokala förutsättningarna.

Vi är övertygade om att kampen mot ett tudelat Sverige kommer att bli en ödesfråga – i Laxå är den redan på dagordningen. En balanserad utveckling är något som även storstäderna, inklusive Örebro kan dra nytta av. Ovanstående politik löser inte de varslades behov av jobb nu, men är nödvändig för en annan utveckling på sikt.

Kenneth Lantz

distriktsordförande i Vänsterpartiet Örebro län

styrelseledamot i Regionförbundet Örebro

Tvångsprivatisering hotar äldreomsorgen i Laxå kommun

Debattinlägg i Nerikes Allehanda december 2011

Den borgerliga regeringen, med stöd av Sverigedemokraterna, hotar nu med att ”Öppna för äldrevård senast 2014, annars kan tvingande lagstiftning övervägas”.  Något som det kan bli politisk strid om – Carema och andra skattetrixare är inte välkomna i Laxå kommun!

Redan före sommaren sade social- och omsorgsnämnden i Laxå nej till att öppna för att företag som t ex Carema och Attendo Care skulle få bedriva äldrevård i kommunen. Den ståndpunkten är Laxå kommun inte ensamma om, i Örebro län är det bara Örebro och Lindesberg som valt att släppa in vinsthungriga företag enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV).

127 kommuner av 290 har hitintills valt att inte införa LOV. Lagen innebär att privata företag konkurrerar med den kommunala äldreomsorgen på en slags äldreomsorgsmarknad. Nu hotar regeringen med att tvångsprivatisera äldreomsorgen i dessa kommuner.

Det är magstarkt att regeringen vill tvångsprivatisera äldreomsorgen i ett läge där vårdskandal efter vårdskandal rullas upp i den privata äldreomsorgen. De vinster som riskkapitalbolagen gör varje år kommer inte ur tomma intet. Pengarna är till största delen skattemedel som kommuninvånarna betalt in i tron att man bidrar till en bättre välfärd.

Istället för tvångsprivatisering vill Vänsterpartiet ha mer personal och större valfrihet i den kommunala äldreomsorgen – utan att blanda in vinstdrivande företag.

Vänsterpartiet satsar pengar i skuggbudgeten i riksdagen på att förstärka bemanningen i äldreomsorgen. I kommunen jobbar Vänsterpartiet för att de vårdbehövande får en större valfrihet att själva bestämma över hur vårdtimmarna används.

Privatiseringen av äldreomsorgen har visat, att det behövs mer personal och ökat inflytande för äldre över vilken hjälp de ska få – inte mer vinst till t ex Carema!

Gundega Hallinder (v)

1:e vice ordförande social- och omsorgsnämnden i Laxå kommun

Klasse Vilgren (v)

1:e vice ordförande kommunstyrelsen i Laxå kommun

Bangården i Laxå är livsfarlig!

Laxå järnvägsstationPresidiet i kommunstyrelsen har i ett gemensamt debattinlägg i NA 2009-01-19 påtalat att säkerhetsfrågan vid Laxå järnvägsstation är lika viktig för Laxå kommun som byggandet av Citybanan i Stockholm. Säkerhetsfrågan är en nationell angelägenhet. Samtidigt påpekas att ombyggnaden av bangården är en förutsättning för utveckling av stationsområdet som ett modernt resecenter!
Läs debatt artikeln här…..

Regionförbundet kommer under de närmaste månaderna att arbeta med prioriteringarna i infrastrukturplaneringen för regionen, för både de statliga vägarna och järnvägarna men främst för olika länsvägar.  Utifrån detta vill vi framföra några synpunkter på infrastrukturplanering mm som behövs för att utveckla Laxå kommun till en integrerad del av en dynamisk region.  Vi anser att det som är bra för Laxå är också bra för regionen.

Det största behovet är en ombyggnad av Laxå bangård. Stationsområdet/bangårdsområdet i Laxå är för närvarande livsfarligt. Vissa tider står resande fast på plattformen när X2000 passerar i en hastighet av 200 km/h. Detta är oacceptabelt, det är inte en fråga om en olycka ska hända utan när den ska hända. När sveper vinddraget med en resenär? Dessutom förekommer det relativt ofta att resenärer smiter under nedfällda bommar för att slippa vänta! Vi anser att Regionförbundet bör prioritera en bangårdsombyggnad i åtgärdsplaneringen. Kommunen har påtalat detta problem i många år. En förstudie, upprättad av Banverket finns klar, men den prioriterades bort i nuvarande infrastrukturplan. Detta kan vi inte acceptera längre! För Laxå kommuns del är detta lika viktigt som byggandet av Citybanan i Stockholm!

Säkerhetsombyggnaden av Laxå bangård hör i många stycken ihop med Laxå resecentrum. Laxå järnvägsstation och bangårdsområdet har ett extremt eftersatt underhåll. Ansvariga för detta är Banverket och Jernhusen. Det är en skamfläck för kommunen och företagen när resande varje dag möts av igenväxt bangård och en stationsbyggnad som börjar likna ett ruckel invändigt.  Jernhusen får faktiskt betalt av länets skattebetalare via länstrafiken för att stationen skall vara öppen och underhållas!

Nu står vi inte ut längre med Jernhusens passivitet! Under 2009 kommer därför kommunen att anslå medel samt söka statsbidrag för att iordningställa ett fungerande resecentrum, trots Jernhusens ointresse. En förstudie – med fokus på säkerhet, kollektivtrafik och framtid, förenad med hållbar utveckling – kommer att genomföras i ett projekt via Länstrafiken. Detta bör göras parallellt med de akuta åtgärderna med stationsområdet.

Laxå kommun och kommunens näringsliv stöder förslaget till en länspendel mellan Laxå och Nora. Detta skulle underlätta arbetspendlingen mellan Laxå – Örebro (och givetvis för orterna däremellan), samt likadant från Nora till Örebro. Detta är en oerhört viktig fråga för utvecklingen av regionen.

Tågresandet mellan Göteborg (Västra Götaland) och Värmland går idag till stor del via Laxå. Detta gäller främst resande från Kristinehamn, Karlskoga och Degerfors som tjänar ca 1 timme, istället för att åka upp till Hallsberg och byta tåg! Denna sträcka har en bra potential för att utvecklas ytterligare så att Laxå station åter igen kan bli en knutpunkt.

Förutom jänrvägsinfrastruktur kommer också väginfrastruktur att tas med i de kommande länsprioriteringarna. Här vill Laxå kommun peka på Laxårondellen. En färdig arbetsplan finns upprättad av Vägverket för byggnation av en rondell i korsningen E20/väg 205 mot Askersund. Upphandling skall enligt plan ske 2009 men byggnationen har senarelagts till ”tidigast 2010”. Detta projekt får inte försenas ytterligare!

I de storregionala stråken är E20 i Västra Götaland för närvarande en flaskhals. Örebroregionen kommer att tappa attraktivitet som logistikregion om E20 inte fortsätter att vara ett huvudstråk mellan Stockholm och Göteborg. Göteborgs hamn är Skandinaviens största hamn för godstransporter i hela världen.

Regionförstoringen de senaste åren har medverkat till att Laxå kommun numera ingår i Örebros arbetsmarknadsregion. Detta betyder att många Laxåbor jobbar i Örebro, utan också att Örebroare jobbar i Laxå. Pendlingen till och från Laxå har ökat varje år. Därför är det viktigt att möjligheten för kollektiva lösningar för resandet underlättas. Ur miljösynpunkt är det ännu viktigare att detta sker genom tågtrafik.

Vi anser att samtliga ovanstående områden är viktiga ur ett kommunalt och regionalt perspektiv. Vi har valt att belysa de åtgärder som behöver göras. Ofta är den ena åtgärden en förutsättning för den andra och den bedömningen ligger till grund för vår valda prioritering, fast vi står för olika politiska ideologier.

 

Anna Eriksson (s)    ordf kommunstyrelsen                  

Kenneth Lantz (v)     1:e vice ordf kommunstyrelsen                

Bo Rudolfsson (kd)      2:e vice ordf kommunstyrelsen

                           

JAG VILL BO I LAXÅ

Angående artikeln Vem vill bo i Laxå i NA.
Kenneth Lantz, vänsterpartiet och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen besvarar Alliansen för Laxås ständiga påhopp om att majoriteten, bestående av socialdemokraterna och vänsterpartiet inte gör något för att vända befolkningsutvecklingen.
Läs debattartikeln som publicerades i NA 2007-09-27.

Majoriteten fokuserar inte på problemet, säger Bo Rudolfsson (kd) och företrädare för Alliansen för Laxå. Ack så fel han har. För mig har alltid boendefrågan varit i fokus. Med en medveten satsning på kommunutveckling, med siktet på att bli en förort till Örebro, med bra kommunikationer skulle vi kunna vända befolkningsutvecklingen. Detta skrev jag i Kommunal Vänsters lokaltidning Hammar´n 1989. Denna uppfattning är fortfarande aktuell för Vänsterpartiet i Laxå, då var vänstern ensam om en sådan analys.

Här kommer en lista på projekt och frågor som majoriteten har drivit de senaste mandatperioderna. Ett flertal frågor, som bl a Vänsterpartiet initierat. Majoriteten har skapat möjligheter till sjönära tomter. Försök att skapa seniorboende görs. Mer kan säkert göras för framtidens boende i kommunen. Det stora problemet är bankernas ovilja att låna till byggprojekt i kommunen. Detta är ett nationellt problem och det vet egentligen Rudolfsson.

Majoriteten har satsat på projektet Etablering Laxå. Ett antal nya företag har etablerat sig i kommunen som en följd av detta projekt. E20-etableringar har prioritet, tillsammans med det lokala näringslivet skapas nya arbetstillfällen, och fler är på gång. Ett annat projekt är Laxå håller i framtiden, vars syfte är att förändra attityder och få kommuninvånarna delaktiga i den kommunala demokratiprocessen. En rad mötesserier har hållits i kommundelarna, där omstruktureringen av Laxåhem, ny översiktsplan och andra framtidsdiskussioner. En ny sådan mötesomgång kring förslaget till översiktsplan är planerad till början av januari 2008. När Alliansen säger att kommuninvånarna måste få ge sin syn på framtiden, låter det som att de aldrig får det. Rudolfsson och Alliansen vet att detta inte är sant.

Majoritetens arbete för infrastruktursatsningar, rondeller på E20, resecenter vid Laxå järnvägsstation fortgår oavbrutet, men möter stort motstånd från de statliga verken som skall finansiera detta. Laxå är inte prioriterat. Säkerheten vid Laxå järnvägsstation är t ex en fotnot i Regionförbundets förslag till remissvar på statens infrastruktursplan. Rudolfsson har deklarerat att han är för Nobelbanan före Västra stambanan. Rudolfsson är också anhängare av en mellansvensk storregion, som förstärker Laxås läge i periferins ytterkant.

Majoriteten har förnyat avtal om tillköpt tågtrafik, som skall vara långsiktigt och skall utvecklas. En försöksverksamhet med efterfrågestyrd närtrafik, kommer att sjösättas efter årsskiftet.

Vi väntar fortfarande på Alliansens politik för ett bättre Laxå. Det räcker inte med att ropa att majoriteten inte gör något. Vi kräver en kreativ opposition, som hjälper till att utveckla kommunen och inte genom sitt agerande bidrar till att avveckla den.

På frågan, vem vill bo i Laxå? Det vill jag och nästan 6 000 människor. Vill du bo i Laxå, Bo Rudolfsson?

Kenneth Lantz

1:e vice ordförande kommunstyrelsen

Vänsterpartiet

Försiktig optimism i Laxå

Trots många svåra uppgifter att nå målet med en kommunal ekonomi i balans och betydligt fler kommuninvånare är Laxå kommuns utveckling för närvarande positiv, skriver majoritetspartiföreträdarna Kenneth Lantz (v) och Anna Eriksson (s).

ALLT ÄR INTE NEGATIVT I LAXÅ 

 

 

Kommunerna går bra i Sverige, dock inte Laxå kommun om man skall lita till det budskap som nyhetsmedia fört ut. Laxå skulle vara den enda kommunen i länet som inte gjorde ett positivt resultat under 2005. Detta är inte sant. Vid en rundringning till kommunerna tidigt under bokslutsprocessen såg det ut som att Laxå skulle få ett underskott 2005, men det verkliga resultatet blev ett överskott på ca 700 tusen kr, vilket är mindre än det budgeterade resultatet på 5,25 miljoner kr.

 

 

Kommunens olika verksamheter har i stort följt den budget som kommunfullmäktige anslagit, vilket innebär att personalen gör ett otroligt bra arbete för att hålla nere kostnaderna.

 

 

Anledningen till att det budgeterade resultatet inte uppnåtts är att kommunen under 2005 tvingats använda mer pengar än vad som beräknats på de åtaganden kommunen har med anledning av avtalet med Statens Bostadsnämnd, där en långsiktig rekonstruktion av AB Laxåhem skall genomföras till 2011. Dessa åtaganden har varit av engångskaraktär under 2005.

 

 

Arbetet med de strukturförändringar inom skola och äldreomsorg som kommunfullmäktige har beslutat om har i stort genomförts enligt plan. Arbetet med att reducera antalet gruppboendeplatser har inte kunnat genomföras fullt ut. Socialnämnden har därför flyttat korttidsboendet till hyrda lokaler men har framfört önskemål om att få bygga ut Ramundergården för att kunna behålla alla befintliga gruppboendeplatser som finns idag.

 

 

Investeringsnivån har varit låg, 4 miljoner har investerats med egna medel i den kommunala verksamheten. Kommunen har under 2005 lånat upp 8 miljoner kr för att bygga om en industrifastighet som ägs av Laxåhem. Detta för att kunna hyra ut fastigheten till en ny industrietablering. Anledningen att kommunen åtog sig detta beror på det avtal som tecknats med Statens Bostadsnämnd, där Laxåhem inte kan göra några upplåningar före 2012. Fastigheten är uthyrd och det nystartade företaget betalar lånekostnaden via hyran.

 

 

För att öka antalet kommuninvånare har ett intensivt arbete påbörjats. Med stöd från länsstyrelsen och landstinget har ett antal projekt startat för att utveckla kommunen. En plan för hur vi skall attrahera nya invånare att bosätta sig i kommunen har tagits fram, där ett antal nya områden pekats ut för att kunna planeras för bostäder i sjönära lägen. Kommunen arbetar också för att få igång en nyproduktion av lägenheter, i synnerhet för äldre – seniorboende. Förhoppningsvis kan nyproduktion vara igång redan under 2006.

 

 

Andra positiva händelser är att arbetet med att få balans på bostadsmarknaden (rivning av bostadsöverskott av icke attraktiva bostäder) har medfört att t ex villapriset ökat med 25%, att det nu för första gången på många år går att sälja en bostadsrätt och att Laxåhem är nere i en nivå för lediga lägenheter som är normal. Inflytt av barnfamiljer till kommunen har medfört att fler barn behöver barnomsorg.

 

 

Laxå kommuns utveckling är för närvarande positiv, trots många svåra uppgifter för att nå målet med en ekonomi i balans och betydligt fler kommuninvånare.

Anna Eriksson (s), ordf kommunstyrelsen
Kenneth Lantz (v), 1:e vice ordf i kommunstyrelsen