Kommunpolitik

Interpellation: Schemaförändringar för vård- och omsorgspersonalen

Vi har ställt en interpellation till Anette Schön, ordförande för social- och omsorgsnämnden, angående de schemaförändringar för vård- och omsorgspersonal som ska införas i början av mars.

De frågor vi ställt är:

  • Varför inför man inte det bemanningssätt som presenterades från början där det fanns möjlighet för personalen att påverka sitt schema och de delade turerna samt rygg-mot-rygg-passen togs bort?
  • Vilken forskning ligger till grund för utformningen av det nya arbetsschemat?
  • Hur har urvalet gjorts gällande vilken forskning som använts?
  • På vilket sätt har personalen getts möjlighet att vara delaktiga i de förändringar som görs gällande arbetstider och arbetsschema?

Hela vår interpellation kan du läsa här: Interpellation_Schemaförändringar

Svar på interpellationen

En interpellation ska besvaras skriftligt. I svaret vi fått hänvisas till att frågor om schemat är chefernas ansvar och därför har fakta inhämtats från socialchefen.

På frågan om varför det ursprungliga förslaget inte infördes så svarar man att det första förslaget var just ett förslag och att man gjort en lokal variant av det hela som anpassats till tilldelad budgetram, med befintlig personal och utan varsel.

Angående vilken forskning som använts när man utformat det nya schemat och hur urvalet gällande forskning har gjorts ges ingen hänvisning till vare sig forskningsrapporter eller experter på området. Man svarar att man är medveten om att det finns risker med det sätt som arbetet är utformat och att man jobbar för att förbättra det.

När det gäller personalens möjlighet att vara delaktig i de förändringar som görs så svarar man att dialog har först mellan chefer och medarbetare, mellan arbetsgivare och fackliga ombud i samverkanssystemet och att det har funnits tillfälle att lämna synpunkter på schemat och även fortsatt finns möjlighet att skruva på schemana då de fastställs fyra veckor åt gången.

Hela svaret vi fått på vår interpellation kan du läsa här: Svar på interpellation

Vi är inte nöjda med svaren vi fått

Schemaförändringarna har skapat stor oro och stress hos många i personalen. Enligt både fackliga ombud och andra i personalen har samverkan och dialog inte genomförts på ett bra sätt och många känner sig överkörda. Vård- och omsorgspersonalen har visat forskning och uttalanden från experter inom området som säger att det arbetsschema som införs görs tvärtemot vad forskningen säger.

Det är social- och omsorgsnämnden som har det yttersta ansvaret för personalen och arbetsmiljön. Det är den politiska majoriteten som bestämmer förutsättningarna för verksamheterna genom att sätta budgetramar och ta inriktningsbeslut. Vi saknar ett politiskt ansvarstagande i frågan.

På kommunfullmäktige 19 februari kommer vi att debattera frågorna med majoriteten.

På nästa möte för social- och omsorgsnämnden, den 25 februari, kommer vi yrka på att schemaförändringen inte genomförs.

 

Kopiera länk