Debattinlägg

Bangården i Laxå är livsfarlig!

Laxå järnvägsstationPresidiet i kommunstyrelsen har i ett gemensamt debattinlägg i NA 2009-01-19 påtalat att säkerhetsfrågan vid Laxå järnvägsstation är lika viktig för Laxå kommun som byggandet av Citybanan i Stockholm. Säkerhetsfrågan är en nationell angelägenhet. Samtidigt påpekas att ombyggnaden av bangården är en förutsättning för utveckling av stationsområdet som ett modernt resecenter!
Läs debatt artikeln här…..

Presidiet i kommunstyrelsen har i ett gemensamt debattinlägg i NA 2009-01-19 påtalat att säkerhetsfrågan vid Laxå järnvägsstation är lika viktig för Laxå kommun som byggandet av Citybanan i Stockholm. Säkerhetsfrågan är en nationell angelägenhet. Samtidigt påpekas att ombyggnaden av bangården är en förutsättning för utveckling av stationsområdet som ett modernt resecenter!
Läs debatt artikeln här…..

Regionförbundet kommer under de närmaste månaderna att arbeta med prioriteringarna i infrastrukturplaneringen för regionen, för både de statliga vägarna och järnvägarna men främst för olika länsvägar.  Utifrån detta vill vi framföra några synpunkter på infrastrukturplanering mm som behövs för att utveckla Laxå kommun till en integrerad del av en dynamisk region.  Vi anser att det som är bra för Laxå är också bra för regionen.

Det största behovet är en ombyggnad av Laxå bangård. Stationsområdet/bangårdsområdet i Laxå är för närvarande livsfarligt. Vissa tider står resande fast på plattformen när X2000 passerar i en hastighet av 200 km/h. Detta är oacceptabelt, det är inte en fråga om en olycka ska hända utan när den ska hända. När sveper vinddraget med en resenär? Dessutom förekommer det relativt ofta att resenärer smiter under nedfällda bommar för att slippa vänta! Vi anser att Regionförbundet bör prioritera en bangårdsombyggnad i åtgärdsplaneringen. Kommunen har påtalat detta problem i många år. En förstudie, upprättad av Banverket finns klar, men den prioriterades bort i nuvarande infrastrukturplan. Detta kan vi inte acceptera längre! För Laxå kommuns del är detta lika viktigt som byggandet av Citybanan i Stockholm!

Säkerhetsombyggnaden av Laxå bangård hör i många stycken ihop med Laxå resecentrum. Laxå järnvägsstation och bangårdsområdet har ett extremt eftersatt underhåll. Ansvariga för detta är Banverket och Jernhusen. Det är en skamfläck för kommunen och företagen när resande varje dag möts av igenväxt bangård och en stationsbyggnad som börjar likna ett ruckel invändigt.  Jernhusen får faktiskt betalt av länets skattebetalare via länstrafiken för att stationen skall vara öppen och underhållas!

Nu står vi inte ut längre med Jernhusens passivitet! Under 2009 kommer därför kommunen att anslå medel samt söka statsbidrag för att iordningställa ett fungerande resecentrum, trots Jernhusens ointresse. En förstudie – med fokus på säkerhet, kollektivtrafik och framtid, förenad med hållbar utveckling – kommer att genomföras i ett projekt via Länstrafiken. Detta bör göras parallellt med de akuta åtgärderna med stationsområdet.

Laxå kommun och kommunens näringsliv stöder förslaget till en länspendel mellan Laxå och Nora. Detta skulle underlätta arbetspendlingen mellan Laxå – Örebro (och givetvis för orterna däremellan), samt likadant från Nora till Örebro. Detta är en oerhört viktig fråga för utvecklingen av regionen.

Tågresandet mellan Göteborg (Västra Götaland) och Värmland går idag till stor del via Laxå. Detta gäller främst resande från Kristinehamn, Karlskoga och Degerfors som tjänar ca 1 timme, istället för att åka upp till Hallsberg och byta tåg! Denna sträcka har en bra potential för att utvecklas ytterligare så att Laxå station åter igen kan bli en knutpunkt.

Förutom jänrvägsinfrastruktur kommer också väginfrastruktur att tas med i de kommande länsprioriteringarna. Här vill Laxå kommun peka på Laxårondellen. En färdig arbetsplan finns upprättad av Vägverket för byggnation av en rondell i korsningen E20/väg 205 mot Askersund. Upphandling skall enligt plan ske 2009 men byggnationen har senarelagts till ”tidigast 2010”. Detta projekt får inte försenas ytterligare!

I de storregionala stråken är E20 i Västra Götaland för närvarande en flaskhals. Örebroregionen kommer att tappa attraktivitet som logistikregion om E20 inte fortsätter att vara ett huvudstråk mellan Stockholm och Göteborg. Göteborgs hamn är Skandinaviens största hamn för godstransporter i hela världen.

Regionförstoringen de senaste åren har medverkat till att Laxå kommun numera ingår i Örebros arbetsmarknadsregion. Detta betyder att många Laxåbor jobbar i Örebro, utan också att Örebroare jobbar i Laxå. Pendlingen till och från Laxå har ökat varje år. Därför är det viktigt att möjligheten för kollektiva lösningar för resandet underlättas. Ur miljösynpunkt är det ännu viktigare att detta sker genom tågtrafik.

Vi anser att samtliga ovanstående områden är viktiga ur ett kommunalt och regionalt perspektiv. Vi har valt att belysa de åtgärder som behöver göras. Ofta är den ena åtgärden en förutsättning för den andra och den bedömningen ligger till grund för vår valda prioritering, fast vi står för olika politiska ideologier.

 

Anna Eriksson (s)    ordf kommunstyrelsen                  

Kenneth Lantz (v)     1:e vice ordf kommunstyrelsen                

Bo Rudolfsson (kd)      2:e vice ordf kommunstyrelsen

                           

Kopiera länk