Kommunpolitik

Tuff budget föreslagen för 2007 för nämnder och styrelser….

Vänsterpartiet har tillsammans med socialdemokraterna lagt ett budgetförslag till kommunfullmäktige för 2007. Fullmäktige har tidigare fastställt skattesatsen till 22:05 kr, d v s oförändrad. Förslaget är tufft för nämnder och styrelser men innehålla också satsningar för att att utveckla kommunen, säger Kenneth Lantz (v), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Följande ramtilldelning föreslås kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen:  

45, 4 milj kr, varav 0,5 milj kr avsatts för extra gatuunderhåll och arbetsmarknadsåtgärder. Insatser för arbetsmarknadsåtgärderna är förorsakade av den borgerliga regeringens indragningar på detta område.

I ramen finns också 1 milj kr avsatt för oförutsett och 1 milj kr till offensiva satsningar.

Barn- och utbildningsnämnden:   

109,1 milj kr, varav 1 milj kr avsatts extra för utbyggnad av barnomsorgen.

Social- och omsorgsnämnden: 

95,5 milj kr, varav 0,25 milj kr avsatts extra för ökad tyngd i hemtjänsten. Vänsterpartiet ville avsätta ytterligare 0,5 milj kr, något som vi inte fick gehör för hos (s).

Byggnadsnämnden:

0,35 milj kr

Miljö- och hälsoskyddsnämnd (gemensam nämnd med Askersunds kommun):   

0,8 milj kr

Därmed avsätts 251,1 milj kr till verksamheterna. Budgeten beräknas ge ett positivt resultat på 2,4 milj kr.

Investeringsnivån föreslås till 4 milj kr. Den låga investeringsnivån beror på att gata/park-och fastighetsorganisationen förts över till ett kommunal bolag -Laxå Kommunfastigheter AB.

Följande områden vill Vänsterpartiet särskilt lyfta fram under 2007 och vi kommer att bevka dessa områden speciellt, säger Kenneth

Boende – Livsmiljö

Fortsatt arbete med utveckling av kommunen, innebärande att arbetet med olika planer fortsätter, såsom detaljplaner, översiktsplan, bostadsförsörjningsplan.

Lekplats i centrala Laxå skall påbörjas, ett gammalt krav från Vänsterpartiet.

Förbättrad tillgänglighet till offentliga miljöer, bl a att ESAB-hallen skall göras tillgänglig för alla.

Barnomsorg och skola

Översyn av skolorganisationen och dess resursfördelning skall göras.

Omsorgsverksamhet

Planering för nya korttids- och omsorgsboenden.

Kommunikationer

Fortsätta arbetet med Resecentrum Laxå och trafiksäkrare lösning vid järnvägstationen.

Jobba vidare med förbättrade kommunikationen med stöd av den utförda kollektivtrafikutredningen.

Personal

För att säkra framtida personaltillgångar skall ett strategiskt personalförsörjningsprogram tas fram, eftersom pensionsavgångarna kommer att öka de närmaste åren.

Ekonomiska mål

För att nå de ekonomiska målen krävs att nytänkande i form av fokusering på strukturkostnader, orsakade av bl a långvarig befolkningsminskning.

Viktigt att följa den ekonomiska utvecklingen i verksamheter som i samverkanssyfte förts över till kommunalförbund, kommunala bolag mm, så att dessa inte tenderar att bli dyrare än om verksamheten legat kvar i kommunens driftorganisation. Ett sådant område är bl a kommunens gata/park- och fastighetsorganisation som är överfört till Laxå kommunfastigheter AB och skall samverka med AB Laxåhem fr o m 2007.

Kopiera länk