Kommunpolitik

Satsa på barn och unga

Vänsterpartiet vill rikta satsningar mot barn och unga i vårens budget. Bland annat ska arbetslösa ungdomar erbjudas plusjobb efter sex månaders arbetslöshet.

Vänsterpartiets förhandlare Marie Engström, Siv Holma och Alice Åström inleder nu mandatperiodens sista budgetomgång. Partierna ska slutföra 121-punktsprogrammet (det samarbetsprogram som s, v och mp, kom överens om efter valet). Utöver detta vill vänsterpartiet prioritera barn och unga samt arbeta vidare med satsningarna på kommunsektorn.

Prioritera barn och unga
Under mandatperioden har flera riktade satsningar genomförts på barn och unga som växer upp under fattiga förhållanden. Bland annat har barnbidrag och underhållsstöd höjts och föräldraförsäkringen har förbättrats.

Svensk ekonomi går bra men dessvärre märker inte alla av detta. För att konjunkturuppgången ska komma fler till del vill vi lägga fokus på barn och unga.

Arbetslösheten bland unga ska motverkas och unga ska erbjudas plusjobb redan efter sex månaders arbetslöshet. Höjningen av barnbidragen ska även omfatta studiebidragen, vi vill bygga fler billiga och välplanerade smålägenheter i hyreshus, satsa på barn och ungdomspsykiatrin och införa fria läkemedel för unga. Familjer med försörjningsstöd måste få del av höjningar av barnbidrag och underhållsbidrag. Studerandes ekonomi ska förstärkas genom höjda studiemedel.

Fler jobb och rättvisa löner i kommunsektorn
Under mandatperioden har stora satsningar gjorts på kommunerna. 17 miljarder har tillförts. Kommunernas ekonomi har förbättrats betydligt. Nu finns ett utrymme både för att anställa fler och för att höja kvinnors löner.

För att tillgodose de behov som finns i verksamheten och få fler i arbete vill påbörja en diskussion med kommunsektorn kring hur statens bidrag till kommunsektorn bättre kan gynna ökad sysselsättning.

Åtgärder mot de låga lönerna i kvinnodominerande yrken kommer att prioriteras. Vi måste gemensamt ta fram verktyg för att undanröja lönediskrimineringen.

Kopiera länk