Kommunpolitik

Inriktning på lokal mobilisering för utveckling av Laxå kommun

Kommunstyrelsen beslutade igår kring ett antal projekt som skall leda till utveckling av Laxå kommun. I kamp mot företagsnedläggningar och långvarigt kommuninvånartapp.
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om att ansöka om medel från Länstyrelsen för bl a en förstärkning som näringsutvecklare. Länstyrelsen har beviljat medel på 1,5 miljon för åren 2006-2008 och en näringslivsutvecklare har anställts för projektet Etablering Laxå. Projektet handlar om att få bl a nya företagsetableringar till kommunen.

Gårdagens beslut handlade om följande projekt:

Kunskapsbron i Södra Närke del 2 syftar till att initiera utvecklingsprojekt utifrån varje företags enskilda behov, medverka till stärkta nätverk i Södra Närke och förenklade kontakter med högskolor, universitet och företag.

Det gäller att i projektet hitta fungerande modeller för dessa kontakter och hjälpa småföretagen i Södra Närke med att hitta resurserna inom högskola, universitet och industriforskningsinstitut. Detta leder oftast till kompetensutveckling.

Kommunstyrelsen ansöker om medel för kommunens del på 25 000 kr för åren 2006 – 2007 från Länsstyrelsen.

Syftet med projektet Tillväxt Laxå är att en teknikergrupp ska hjälpa små och medelstora företag med att bl a utveckla befintliga produkter, utveckla helt nya produkter, effektivisera sin produktion och marknadsplanering.

Teknikergruppen kommer att till sin hjälp ha kompetens från FOI (Totalförsvarets Forsknings Institut), SVID (Svensk Industri Design), Innovationsbron, Chalmers Tekniska Högskola och andra Teknikforskningsinstitut.

Målet är att insatserna skall leda till ökad tillväxt, stärkt konkurrenskraft, tryggad sysselsättning och behov av nyanställning hos de företag som deltar.

Kommunstyrelsen beslutade att ansöka om Mål2-medel från Länsstyrelsen under förutsättning att den förstudie som skall göras under våren visar på intresse från lokala företag och andra medfinasiärer. Totalkostnad för projektet är ca 15-18 miljoner för perioden 2006-2009, kommunens ekonomiska insats är ytterst marginell i detta projekt.

Mobiliseringsprojektet Laxå håller i Framtiden är ett samarbetsprojekt med Cesam. Målet är att stärka kommunens förutsättningar att aktivt hantera aktuella och kommande utmaningar, genom att åstadkomma en bred mobilisering av resurser hos kommuninvånarna.
Bakgrunden är bl a höga ohälsotal och den senaste tidens händelser med flytt och företagsnedläggningar.
Kommunen ansöker om medel hos Örebro läns landsting på 384 000 kr för åren 2006-2009.

– Man måste se alla dessa projekt som delar i en helhet, där den lokala mobiliseringen för utveckling av Laxå kommun genomsyrar arbetet, säger Kenneth Lantz (v), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen. Han tillägger att det inte bara handlar om denna typ av företag utan också om att hitta ersättning för COOPs varsel av nedlägning av affären i Laxå. Avslutningvis uttrycker Kenneth att helheten handlar om hela kommunen och inte bara Laxå tätort!

Kopiera länk